Praktiske oplysninger

Klinikken ligger på 1. sal i Kongevejscentret nr. 8.

Indgangen er op ad trappen fra parkeringspladsen for centret. Ved behov for elevtor, vælg indgang gennem glastårnet.

Du finder venteværelset på højre side af gangen. I venteværelset er der en ankomstterminal, hvor du bedes køre dit sygesikringskort igennem. Hvis sygesikringskortet ikke kan læses, kan du indtaste dit personnummer direkte på skærmen. Når du således har registreret din ankomst, kan lægen/sygepljersken se på sin skærm, at du er kommet.

Der sidder normalt en sekretær eller sygeplejerske i receptionen frem til kl. 12, men sekretæren har mange andre opgaver, og vi vil derfor sætte pris på, at du i videst muligt omfang selv registrerer din ankomst.

Telefonkonsultation

Lægen træffes ikke direkte telefonisk, ring til sekretæren mellem kl 8 og 12 for at aftale kontakt med lægen.

Tidsbestilling til konsultation

Der kan med fordel bestilles tid via denne hjemmeside. Mellem kl. 8 og 12, kan der telefonisk bestilles tid til videokonsultation eller konsultation i klinikken.

Akut konsultation

Ved akut opstået sygdom, kontakt klinikken hurtigst muligt efter kl. 8.

Efter kl. 13 besvares telefonopkald gennem Hørsholmslægernes vagtring, dvs. at det kun undtagelsesvist vil være egen læge.

Efter kl. 16:00 benyttes 1813.

Blodprøver og andre prøver

Blodprøver ordineres af lægerne og tages hos en af sygeplejerskerne. Der skal bestilles tid til blodprøvetagning.

Kørekort

Ved kørekortsattester bedes du medbringe:

  • Evt. briller/kontaktlinser/høreapparat
  • 625 kr., der kan betales enten kontant eller på kreditkort.

Email konsultation

Der er mulighed for e-mail konsultation. E-mail konsultation kan kun anvendes til korte konkrete problemstillinger eller til svarafgivelse på tidligere tagne prøver, hvorfor der er begrænset antal anslag til rådighed.

Receptfornyelse

Vi anbefaler at recepter fornyes via vores hjemmeside www.kongedoc.dk., herved undgår du ventetid i telefonen.

Receptfornyelse kan ligeledes ske på telefonen 33 96 60 51 mellem kl. 8-12.

OBS: Sovemedicin, stærkere smertestillende samt beroligende medicin, kan kun ordineres ved video- eller fremmødekonsultation med læge/sygeplejerske, ikke via telefon eller e-recept.

Konsultation

Hvis du ved, at du skal til læge, så bestil i god tid. På den måde kan du nemmere få en tid der passer dig og hos den læge, du gerne vil have.

Vi anbefaler tidsbestilling via vores hjemmeside www.kongedoc.dk, herved undgå du ventetid i telefonen. Når du bestiller tid på internettet, er det vigtigt, at du skriver, hvad det drejer sig om, så vi får afsat den fornødne tid. Du kan vælge mellem almindelige konsultationer, børneundersøgelser, svangreundersøgelser, forebyggende helbredsundersøgelser osv.

Fra kl. 8-12 kan der ligeledes bestilles tid hos lægesekretæren på telefon 33 96 60 51. For at lette ekspeditionen på telefonen er det vigtigt at du indtaster det cpr-nr. som henvendelsen drejer sig om på telefonen.

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter: (dato 23/5-2018)

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Kongevejscentret som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Kongevejscentret behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Lægerne Kongevejscentret indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse .
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål]
Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
[indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

MyClinic
DAK-E (digitale forløbsplaner)
DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:
Lægerne Kongevejscentret
Kongevejscentret 8, 1 sal 2970 Hørsholm
Danmark

Behandling af oplysninger

picture here
Tidsbestilling
picture here
Email
picture here
Receptfornyelse
picture here
Åbningstider